ODBORNÁ ZPRÁVA O PRACÍCH V PP HUTĚ V BÍLÝCH KARPATECH
Michal Hájek

I v roce 2002 pokračoval management PP Hutě podle postupů zažitých v minulých letech. Botanický výzkum, zaměřený na mapování biotopů v celém prostoru Žitkové a Pitínských pasek (program Natura 2000) potvrdil mimořádnou hodnotu Hutí pro zachování biodiverzity celé oblasti. Podobně zachovalá, diferencovaná a druhově bohatá společenstva se v okolí už nenacházejí. Lze říci, že patří lokalita patří k významným z hlediska celé ČR. O tom může svědčit např. značný zájem o návštěvu lokality v době květu hořečku žlutavého karpatského (Gentianella lutescens subsp. carpatica), o němž svědčila otava sešlapaná do klasického fotografického kruhu obkružujícího populaci hořečku. Velkého prostoru se PP Hutě dostalo také v nově vydané publikaci Chráněná území ČR - Zlínsko. Nejsou to však jen tyto sekundární ukazatele hodnoty území, které máme k dispozici. Druhová diverzita a početnost ohrožených druhů se drží stále na vysoké úrovni, v letošním roce došlo opět k nálezům nových "mikrolokalit" na lokalitě - např. ohrožená bařička bahenní (Triglochin palustre) se objevila na loučce zvaná kruhová, na více mikrolokalitách se objevil také kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia) a podařilo se zaznamenat i nový druh ohroženého mechu na Hutích - mokřadní Tomenthypnum nitens. Abychom lépe dokázali posoudit vhodnou dobu kosení mokřadních fytocenóz, založili jsme ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně 20 pokusných ploch, na kterých probíhá sledování vegetačních změn způsobených vlivem různého režimu kosení.

I v letošním roce se potvrdila již dlouho tušená skutečnost, že forma letního tábora je ideální pro management tak členitého území, jakými Hutě jsou. Letošní počasí by opět neumožnilo ošetřit rezervaci jakoukoliv technikou. I když jsme část rezervace pokosili sekačkou, značná část byla kosena ručně a zejména sklízení sena bylo možné realizovat jen s vypětím značného množství sil brigádníků. Při klasickém způsobu ošetření lučních rezervací (méně pracovníků a více techniky) by zcela zajisté seno zůstalo nesklizeno (jak se také v některých lokalitách stalo). Úspěšné pokosení i odstranění biomasy z cenných lučních porostů, jakož viditelně dobrý stav rezervace nás tedy může motivovat ke stejné aktivitě i v dalších letech.