ČELOŽNICE
obec
280 m n.m., 5 km ssv od Kyjova, na jz. okraji Chřibů
V katastru obce, na náhorní plošině východně od kóty 370 m se nalézá pohřebiště s celkem 77 mohylami s kamenným obložením pocházející z doby lužické kultury.
Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1131 kdy Čeložnice náležely olomouckému biskupskému statku v Šitbořicích. Po smrti Diviše Mírka z Chlumu připadla obec králi Jiřímu, který ji roku 1468 zapsal Mikuláši Bystřici z Ojnic. Po smrti Jiříka Bystřice ves připadla opět králi, a to Vladislavovi II., který ji osvobodil z manství a daroval Jakubu Šarovcovi z Šarova. Ten ji dal zapsat spolu s pustým Hostašovem Filipovi ze Zástřizl na Kyjově. Roku 1550 náležely Čeložnice pánům z Milotic, později Žerotínům, pánům z Lípy a v letech 1648 - 1810 hrabatům Serényiům. Roku 1888 koupil panství v obci hrabě Seilern z Milotic od dědiců hraběnky z Hardeka.
Zvonička na návsi pochází z roku 1854, mohutný kamenný kříž z roku 1877 a na okraji obce Neničkův kříž z roku 1886. Západně od obce roste chráněná oskeruše.

ČERTOVA SKÁLA
významný bod Jankovické vrchoviny
504 m n.m., 3 km od obce Osvětimany (nezaměňovat se skalním útvarem Čertovky!)
Zalesněný vrchol široce zaobleného hřbetu tvořený paleogenními pískovci a jílovci soláňských vrstev magurského flyše. Jihovýchodně od vrcholu v úbočí drobné pískovcové skalní útvary - Zikmundky.

ČERTOVKY
skalní skupina
440 m n.m.,4 km s. od Osvětiman
Skupina pískovcových skalisek, tvořící romantický labyrint, pro kterou se užívá více názvů, mimo Čertovky (nezaměňovat s vrcholem Čertova skála!) také Osvětimanské skály, nebo Skály na dubovém díle. Dominantní skalisko s 20 m vysokou severní stěnou se nazývá Jehla, další skaliska jsou pojmenována např. Tank, Hlava, Hvězda atd. První výstupy zde v roce 1934 uskutečnili staroměstští skauti, výstupy vyšší obtížnosti v l. 1954 - 1962 prostoupili I. Janás, F. Rubeš, A. Hančík, M. Zapalač, M. Pelc aj. Celkem je zde popsáno 15 horolezeckých tras.
Jižně od Čertovek se nalézají v lese drobnější pískovcové skalní útvary, z nihž je pro své četné dutiny nejzajímavější nazýván Trpasličí město.