JALUBÍ
obec
218 m n.m., 1,5 km jz od obce Traplice, 6 km sz. od Uh. Hradiště, zčásti na svahu a zčásti v údolí Jalubského potoka
Původ zajímavého názevu obce je nejasný. Možná pochází od osobního jména Gelabb, neboť na panství velehradském je připomínán roku 1399 nějaký Hanus Gelabb. V lidové etymologii je název vysvětlován: já líbím po umytí místní vodou.
Obec vznikla na místě vykáceného lesa mezi l. 1250 - 1265, kdy je jmenována jako příslušenství velehradského panství. Okolo roku 1563 je v obci poprvé připomínán svobodný dvůr. Jalubští poddaní byli povinni tzv. krevním platem majiteli Buchlova na pastvy a jiné užitky z Buchlovských hor. Obcí vedla cesta z Hradiště do Zdounek. Stávala zde hospoda s celoročním právem šenkování piva i vína. Fara v Jalubí byla již od 14. století jako součást velehradského opatství a byly k ní dlouhou dobu přifařeny obce Jankovice, Košíky, Sušice a Traplice. Významným zaměstnáním obyvatel obce byla až do počátku 20. století hrnčířská výroba.
Původní farní kostel sv. Jana Křtitele pocházel ze 14. století ke kterému byla roku 1405 připomínána kaple. Současný kostel sv. Jana Křtitele je pozdně barokní stavbou pocházející z doby kolem roku 1763. V kostele se nachází tři oltáře s obrazy Ignáce Raaba. Kaplička za obcí je z roku 1737. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1856.

JANEČKOVA SKÁLA
skalní útvar, viz. Vlčák.

JANKOVICE
obec
177 m n.m., 12 km ssz. od Uh. Hradiště, v chřibském údolí, protékaná Jankovickým potokem
Při stavbě silnice koncem 19. století byla nalezena v trati Na kerchůvku bronzová sekyra.
Souhlas s výstavbou nové vesnice dal majitel napajedelského panství Jan z Rotalu dne 1. února 1648. Obec osazená valašskými kolonisty byla pojmenována Jankovice podle svého zakladatele. Noví osadníci byli osvobozeni od poplatků, kromě platu z hor. Většina usedlých poddaných se živila dřevorubectvím a lámáním kamene. V katastru obce se nacházel dvůr Rovná náležející napajedelskému velkostatku.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (samostatná farnost od roku 1856) je stavbou s výraznými znaky pozdního klasicismu, vystavěnou v l. 1837 - 1840 a vysvěcenou roku 1841.

JANKOVICKÝ POTOK
vodní tok
Pramení ve Chřibech pod Komínkama severozápadně od Jankovic, kterými protéká jihozápadním směrem přes Traplice a Sušice do Babic, kde se střetává s Kudlovickým potokem a společně ústí do Moravy v nadmořské výšce 175,1 m..

JEŘABČINA
skalisko, viz. Bunč, také Vylízaná skála.

JESTŘABICE
obec
282 m n.m., 3 km jz. od Koryčan
Obec byla zvláštním statkem, který patřil roku 1344 Jaroslavu z Jestřabic, kolem roku 1388 Vavřínu z Jestřabic, roku 1464 Jindřichu z Bystřic a Mouchnic. Roku 1515 byl majitelem Jan Kropáč z Nevědomí. Počátkem 16. století je v obci připomínána tvrz v držení Johanky ze Zástřizl, vdově po Jiřím Kropáčovi. Stávala pravděpodobně asi 1 km od obce na navrší zvaném Hradisko. Rod Kropáčů prodal roku 1550 statek Janu z Čertorej, který opravil tvrz, ale tato zanikla během třicetileté války. Janův syn Albrecht Jestřabice prodal roku 1577 Janu Božkovi z Malejova po jehož smrti je zdědila Majdalena, rozená Kobylka z Kobylí. Roku 1588 koupila obec Anna Banffyová, majitelka Koryčan. Od této doby sdílely Jestřabice osudy koryčanského panství.
Farní kostel sv. Anny stojící na hřbitově byl postaven podle projektu Gaetana Matthea Bisoniho z roku 1747. Vybudován byl roku 1753 za panství Gillernů na Koryčanech v místě původního malého kostelíka sv. Barbory snad ze 13. století Dnešní podoba uchovávající pozdně barokní sloh pochází z roku 1842.