OBORA
přírodní památka
k.ú. Kotojedy, okr. Kroměříž, výměra 14,44 ha
Zalesněný svah kopce Obora s četnými druhy vzácných a chráněných druhů rostlin.

OCÁSEK
významný bod Chřibských hřbetů
553,4 m n.m., 2,5 km jz. od obce Stupava
Nejvyšší bod jihovýchodního hřbetu Chřibů na hřebeni tvořeném paleogenními pískovci a slepenci soláňských vrstev magurského flyše.
Nedaleko novodobého výškového značení v podobě úředně označené žulové kostky se nalézají zajímavé starší označení vrcholu. Na vrcholovém pískovcovém balvanu je vyryta trojúhelníková značka s číslicí 553 a slovo Ocásek, udávající výšku a název vrcholu. Dále se zde nalézá jméno Polášek, a na nedalekém kameni další jméno Mrhálek a datum 17.9. 1831. Podle J. Goldmanna se jedná pravděpodobně o datum prvního měření a jména měřičů.
Na vrcholu stávala dřevěná rozhledna postavená roku 1920. Byla sroubena z jedlových kmenů, měla 8 poschodí a byla vysoká 47 m. Zbourána byla z bezpečnostních důvodů roku 1956.

OSVĚTIMANSKÉ SKÁLY
skalní skupina, viz. Čertovky.

OSVĚTIMANY
obec
278 m n.m., 7 km jz. od Buchlovic v údolí Klimentského potoka na j. okraji Chřibů
4 km severozápadně od obce na Hoře sv. Klimenta se nalézá archeologicky zajímavá lokalita Hradisko sv.Klimenta.
První zmínka o obci pochází z roku 1349 kdy náležela vlkošskému plebánu Benešovi, Lambertovi z Rájce a jeho manželce Ance. V následujících dobách se ve vlastnictví různých částí obce střídalo větší množství majitelů. V obci stávala tvrz o které nemáme žádné zprávy, roku 1520 je vzpomínána jako zaniklá. Novou kamennou tvrz vybudovali Honbicové v 1.polovině 16. století na kopečku uprostřed návsi, v místech kde dnes stojí budova obecního úřadu. Roku 1550 se vlastníkem obce stal Jan Ždánský ze Zástřizl, který je připojil k buchlovskému panství, jehož byly od této doby součástí.
Římskokatolický kostel sv. Havla je barokní stavbou z poloviny 18. století Pamětní kříž před kostelem s korpusem ukřižovaného je datovanou kamenickou prací z roku 1769. V obci se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z  roku 1731.

OTROKOVICE
město
202 m n.m., 5 km s. od Napajedel leží v údolí řeky Moravy a jejího přítoku Dřevnice na nejvýchodnějším okraji Chřibů
Z katastru jsou známy nálezy již z období neolitu a eneolitu. Sídliště kultury moravské malované keramiky bylo odkryto v Otrokovicích-Jaříči.
První zmínka o Otrokovicích pochází z roku 1131, kdy je obec jmenována jako součást přerovského panství. Roku 1355 držel obec Januš z Malenovic, v l. 1528 - 1545 ji vlastnil Václav Tetour z Tetova. V l. 1576 a 1614 je v zemských deskách olomouckých uváděna otrokovická tvrz, zaznamenaná ještě roku 1627 na Komenského mapě Moravy. Tvrz byla později přebudována na sýpku, která byla zbourána po roku 1970. Václav Kokorský z Kokor prodal Otrokovice r. 1610 za 51 000 zl. Kryštofu Cedlarovi z Hofu. Roku 1649 prodal Otrokovice, Sazovice a Kvítkovice Michal Ferdinand hr. z Althanu Janovi z Rotalu majiteli napajedelského panství, jehož součástí již zůstaly.
Význam Otrokovic vzrůstal vybudováním železniční trati, zvláště po roce 1899 kdy byla dobudována železniční trať do Zlína a Vizovic. Nebývalý hospodářský rozkvět Otrokovic však nastal po roce 1929 v souvislosti s budováním továrního komplexu baťových závodů. V 30. letech našeho století zde byly postaveny koželužny, elektrárna, letecká továrna s letištěm atd. Vznikla zde moderní obytná čtvrt s obchodním centrem - Baťov. V 60. letech zde byla vybudována velká továrna na pneumatiky Barum. Statut města získaly Otrokovice roku 1964.
Kaple sv. Michala pochází z roku 1769. Nově postavený moderní kostel sv. Vojtěcha vysvěcený 1.dubna 1995 se stal zajímavou dominantou středu města. Hotel Společenský dům postavený podle projektu Vladimíra Karfíka roku 1936 je významnou součástí městské památkové zóny moderní architektury. V parku řed Společenským domem byla v roce 1994 v rámci oslav 100. výročí založení firmy Baťa odhalena socha T. Bati, která je kopií sochy v anglickém městě Tilbury. Památková zóna Otrokovice patří spolu se Zlínem k nejzajímavějším dokladům funkcionalistické architektury 30. let 20. století na našem území. Rekreační oblast Štěrkoviště nabízí bohatou škálu sportovních aktivit včetně vodních. Ubytování nabízí zdejší kemp. Mrtvé rameno řeky Moravy Na letišti jižně od Otrokovic je chráněnou památkou o rozloze 2,8 ha. Útočiště vodního ptactva a obojživelníků s výskytem vzácných druhů vodních rostlin.