ROŠTÍN
obec
321 m n.m., 5 km jz od Zdounek na s. svahu Chřibů
1,5 km východně od obce na kopci Hradisko (451 m n.m.) se nalézá pravěké hradisko z pozdně bronzové fáze kultury lužických popelnicových polí. Hradisko o rozloze asi 1,9 ha má nepravidelně oválný tvar. Zbytky valového opevnění s příkopy dosahuje největší mohutnosti v nejlépe přístupném jihovýchodním svahu.
První zmínka o obci pochází z roku 1240. Roku 1250 vlastnil obec klášter velehradský, již roku 1261 je zde připomínána fara pod jejíž pravomoc připadaly také Cetechovice. Fara, která zanikla pravděpodobně za husitských válek, byla obnovena až roku 1857. Ve 14. století byla obec ve vlastnictví vladyků z Roštína. Dále se střídali mnozí majitelé různě velkých částí obce. V roce 1489 jsou zmiňovány v obci lázně. V l. 1504 - 1566 a později jako samostatný statek náležel značný díl Roštína k Cetechovicím. Tento díl obce byl roku 1658 přikoupen k panství stříleckému. Obec značně utrpěla v období třicetileté války a následně při tatarském vpádu roku 1663, kdy založeným ohněm vyhořelo několik domů.
Podle knihy Tartaro Mastix Moraviae z roku 1996 od Herolda z Todtenfelsu bylo nalezeno nedaleko Roštína roku 1609 místními dřevorubci pod lipovým pařezem několik velkých kusů průhledného jantaru. Z největšího kusu si majitel panství dal udělat pohár s rytým nápisem: "Anno 1609 za mne Jiřího Zygmunda Prakšického z Zástřizl a Alžběty z Zvole najden jest tento akštejn na Roštínsku na klucovanině Šimka". Koncem 17. století byl pohár v majetku Zástřizlů ve Svatobořicích, jeho další osud však není znám.
V obci stávala kaple sv. Anny vybudovaná roku 1777, zbouraná mimo věž roku 1847. Na jejím místě byl v l. 1847 - 1849 vystavěn nynější farní kostel sv. Anny. Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem pochází z roku 1728. Původní farní kostel sv. Jakuba Většího (286 m n.m., lidově zvaný Jakoubek) stojí na hřbitově při silnici do Cetechovic 1 km jihozápadně od Roštína. Stojí na místě zaniklé osady Jablonné. Původně byl vybudován v románském slohu, goticky přestavěn, nejrozsáhlejší přestavba proběhla v l. 1638 - 1644. Dnešní podoba pochází z roku 1754. Má jeden oltář s obrazem sv. Jakuba z roku 1793 od holešovského malíře Jana Chambreze. V kostele se nachází dva náhrobky Zástřizlů z poloviny 16. století Kříž na hřbitově je dílem roštínských kamenosochařů z roku 1760. 1,5 km jihovýchodně od obce za bývalým panským dvorem Kamínka se nachází u silného pramene dobré vody drobná sakrální stavba z roku 1907 - Roštínská kaple.

ROZSYPALOVA OSADA
rekreační středisko, viz. Kudlovická dolina.