Chřiby jsou velmi zajímavou oblastí z hlediska přírodovědného i historického. Nalezneme zde velmi hodnotné lokality krajinářské i přírodovědné, romantická lesní zákoutí, skaliska, studánky, potoky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem. Mnohé z nich jsou opředeny zajímavými pověstmi. Fotogalerie
Fotogalerie
Poloha Poloha
Horské pásmo Chřiby se střední výškou 346,6 m, nejvyšší a nejčlenitější území Středomoravských Karpat, se táhne téměř středem Moravy a odděluje severně položené roviny Hané od jižních rovin Slovácka. Turistické trasy
Historie
Četné archeologické lokality nám podávají svědectví o osídlování krajiny i o budování a slávě Velkomoravské říše. Středověká a novověká historie zde zanechala také velké množství památek, mezi nimiž vévodí několik hradů a zámků.
Historie
Ochrana prirody Ochrana přírody
V popisovaném území se nachází 12 maloplošných zvláště chráněných území (4 přírodní rezervace, 8 přírodních památek). 2 přírodní parky.
Rostlinstvo
V květeně Chřibů převládají druhy s těžištěm rozšíření v celé střední Evropě. K těm patří především hlavní dřeviny přirozených porostů - buk lesní, dub zimní, javor mléč a javor klen, lípa srdčitá, olše lepkavá a většina jejich podrostu.
Rostlinstvo
Zivocistvo Živočišstvo
Fauna je zde pestrá a druhově bohatá. Nejbohatší skupinou jsou bezobratlí živočichové včetně zajímavých a vzácných korýšů. Z obratlovců jsou zastoupeny i vzácnější druhy obojživelníků, plazů a ptáků.
Design: Bob Stránský | Realizace: Marek Blaha
Místopisná část: Karel Stratil, v úvodu bylo použito textu Ing. Jaroslava Hrabce
Knižně vyšlo jako: "Chřiby - turistický průvodce" Vydala tiskárna LVPrint Uh. Hradiště v roce 1998