Ilustration image
KORDÁRNA Plus a. s., letecký pohled
Ilustration image
KORDÁRNA Plus a. s., letecký pohled
Ilustration image
Výroba kordových tkanin
Ilustration image
produkt technických tkanin: dopravní pás

KORDÁRNA Plus a.s. patří mezi přední evropské producenty kordových tkanin pro gumárenský průmysl, vyrábíme také technické tkaniny používané na dopravní pásy.

Mezi naše zákazníky patří světoví výrobci pneumatik, naše výrobky se dále uplatňují v gumárenském, strojírenském a těžebním průmyslu na trzích v Evropě, Asii, Jižní Americe a v Africe.

Dlouhodobě zastáváme pozici jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.

KORDÁRNA Plus, a.s. je součástí skupiny KORD GROUP brněnské investiční skupiny JET Investment. Ta vyhledává investiční příležitosti do středně velkých společností právě z oblasti výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní z hlediska jejich potenciálu a návratnosti investic.

 

Informace o fúzi

V návaznosti na záměr realizovat přeshraniční fúzi sloučením společnosti KORDÁRNA Plus a.s. IČO: 277 58 711, sídlem Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74 Česká republika, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5264 v postavení nástupnické společnosti (dále též jako „Nástupnická společnost“) a společnosti SLOVKORD Plus a.s., IČO: 45 481 083, sídlem Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trnava, Slovenská republika, oddíl Sa, vložka číslo 10567/T, jako zanikající společnosti (dále též jako „Zanikající společnost“) představenstvo Zanikající společnosti jakož i Nástupnické společnosti tímto (dále též jako „fúze“):

 

I.            V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přeměnách") oznamují, že dne 19. října 2016 došlo k uložení projektu přeshraniční fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti (dále společně též jako „zúčastněné společnosti“) do sbírky listin Nástupnické společnosti obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Česká republika.

 

II.          V souladu s ustanovením § 118 zákona o přeměnách upozorňují akcionáře na jejich práva vyplývající z § 119 zákona o přeměnách, čili že:

a)     v sídle každé ze zúčastněných společností – Zanikající společnosti i Nástupnické společnosti musí být a nyní již jsou k nahlédnutí pro akcionáře a budou tam též alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze:

§  projekt fúze,

§  účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná akciová společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

§  konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření,

§  zpráva představenstva Nástupnické společnosti;

b)     Nástupnická společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše, pokud se vyžadují, a dále

c)     pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky s tím, že souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

 

III.       V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách upozorňují věřitele na jejich práva dle ustanovení § 35 až 39 zákona o přeměnách, čili že

a)     věřitelé osob zúčastněných na přeměně, tzn. věřitele Zanikající společnosti a věřitelé Nástupnické společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek, přičemž marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká,

b)     nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně, tzn. Zanikající společností či Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky,

c)     jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně (Zanikající společnost či Nástupnická společnost) neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku,

d)     osoba zúčastněná na přeměně (Zanikající společnost a Nástupnická společnost), která je příjemcem veřejné podpory, je povinna nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona o přeměnách oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,

e)     právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé: (a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, (b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo (c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku,

f)      vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči Nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi; výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů Nástupnické společnosti, musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů, s tím, že ustanovení o právu na dorovnání dle zákona o přeměnách se použijí obdobně, přičemž výše v tomto bodu f) oznámení se nepoužije, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost nebo družstva takové cenné papíry odkoupila (pro odkup těchto cenných papírů se použijí přiměřeně ustanovení § 146 až 151a zákona o přeměnách),

g)     práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 zákona o přeměnách dotčena,

h)     ustanovení § 35 zákona o přeměnách se nepoužije, jestliže schůze vlastníků dluhopisů vyslovila souhlas s přeměnou postupem podle zvláštního zákona,

i)      povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak.

 
Informace o tom, v kterých rejstřících jsou zapsány údaje a uloženy listiny Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti:
 
Zanikající společnost je zapsána a listiny o ní jsou založeny v českém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, Slovenská republika, oddíl Sa, vložka 10567/T;
 
Nástupnická společnost je zapsána a listiny o Nástupnické společnosti jsou založeny v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Česká republika, oddíl B, vložka 5264.

 

Informace o adresách, na kterých jsou akcionáři a věřitelé Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti oprávněni bezplatně obdržet úplné informace o svých právech: 
  

Akcionáři a věřitelé Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti jsou oprávněni bezplatně obdržet úplné informace o svých právech v sídlech těchto společností, a to na adresách:

 

KORDÁRNA Plus a.s., adresa: Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74 Česká republika; a

 

SLOVKORD Plus a.s. adresa: Továrenská 532, Senica, PSČ 905 01, Slovenská republika.

 

 

 • Aktuality
 • Informace o fúzi
  Zobrazit více

  Vedení společnosti KORDÁRNA Plus a.s a SLOVKORD Plus a.s. oznamují, že dne 19. října 2016 došlo k uložení projektu přeshraniční fúze sloučením Nástupnické společnosti KORDÁRNA Plus a.s. a Zanikající společnosti SLOVKORD Plus a.s. Podrobnějěí informace jsou uvedeny na titulních stránkách obou společností.

  TIRETECHNOLOGY EXPO 2016
  Zobrazit více

  Zástupci naší společnosti se zúčastnili veletrhu TIRETECHNOLOGY EXPO 2016 v Hannoveru.

  Business Days 2015
  Zobrazit více

  3. listopadu 2015 se KORDÁRNA Plus a.s. měla možnost prezentovat studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

  Studovat textilní obor má budoucnost
  Zobrazit více

  Studovat textilní obor má budoucnost, zaměstnání garanturje Kordárna

  Prodej společnosti Texiplast a.s.
  Zobrazit více

  TEXIPLAST z portfolia investiční skupiny JET Investment převezme mezinárodní lídr trhu technických tkanin: Low & Bonar PLC