Ilustration image

Spoločnosť SLOVKORD Plus a.s., vyrába chemické vlákna, ktoré sú základným produktom pre ďalšie spracovanie na technické tkaniny. Ročná kapaciat závodu je cca 17 000 tun kordového vlákna.

 

SLOVKORD Plus a. s. je súčasťou zoskupenia KORD GROUP brnenskej investičnej skupiny JET Investment a.s.   vyhľadáva investičné príležitosti do stredne veľkých spoločností práve z oblasti výrobného priemyslu, ktoré považuje za perspektívny z hľadiska ich potenciálu a návratnosti investícií.

Od okamihu prevzatia spoločnosti v roku 2010 novým investorom došlo k čiastočnému obnoveniu výroby vlastného vlákna a zároveň k dostavaní nového nedokončeného závodu na výrobu technického vlákna tzv Nový Slovkord. KORD GROUP tak úspešne napĺňa pôvodnú víziu stať sa vertikálne integrovaným výrobcom technických tkanín.

Investície na dokončenie projektu Nový Slovkord činí cca 7 mil eur, pôvodná investícia bola cca 72 mil EUR.

Informácie o fúzii

Spoločnosť SLOVKORD Plus a.s. IČO: 45 481 083, so sídlom Továrenská 532, Senica 905 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10567/T (kde sú založené listiny o tejto spoločnosti) v postavení zanikajúcej spoločnosti (ďalej tiež ako ,,Zanikajúca spoločnosť“) týmto zverejňuje nasledujúce informácie v zmysle ustanovení § 69aa ods. 4 zákona Slovenskej republiky č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník, v platnom  znení (ďalej len ako „ObchZ“) v súvislosti s cezhraničnou fúziou zlúčením:

[1]   V dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, pretože nástupnická spoločnosť KORDÁRNA Plus a.s. IČO: 277 58 711, so sídlom Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74 Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, Česká republika oddiel B, vložka č. 5264 (kde sú založené listiny o tejto spoločnosti) v postavení nástupníckej spoločnosti (ďalej tiež ako ,,Nástupnícka spoločnosť“) bude mať i naďalej sídlo v Českej republike - Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74 Česká republika.

[2]   Právna forma Nenástupnickej spoločnosti je akciová spoločnosť. Odkaz na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú: Hlava V § 243 a nasl. zákona Českej republiky č. 90/2012 Sb., o obchodných korporáciách, v platnom znení.

[3]   Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností (Nástupnickej spoločnosti i Zanikajúcej spoločnosti), prípadne ich právnych predchodcov za posledné po sebe idúce tri roky sú zverejnené tady: Nástupnická spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť.

[4]   Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 ObchZ, adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje: Kováč Marian Mgr., adresa notárskeho úradu: Zámocká 6455/6, 811 01 Bratislava, Slovensko, tel. kontakt: +421 2/544 317 71.

[5]   Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení je zverejnený v tomto dokumente.

[6]   Správa predstavenstva Nástupnickej spoločnosti je zverejnená v tomto dokumente.

 • Aktuality
 • TIRE TECHNOLOGY EXPO 2016
  Zobrazit více

  Od 16. do 18. februára sa naša spoločnosť spolu so sesterskou spoločnosťou Kordárna Plus zúčastnila veľtrhu Tire Technology Expo 2016 v Hanoveri.

   

  Zobrazit více
  Vitajte
  Zobrazit více

  Vítame Vás na stránkach internetovej prezentácie našej spoločnosti. Nájdete tu informácie o výrobkoch, službách a tiež potrebné kontakty.

  Zobrazit více